دوره فروشندگی فوق حرفه ای

مدرس رضا یادگاری

بازاریابی و فروشندگی فوق حرفه ای

مدرس رضا یادگاری

مدت زمان کارگاه:4 ساعت

سرفصل ها :

ذهن و جسم فروشندگان بزرگ

دوست داشتنی بودن فروشندگان بزرگ

لحن فروشندگان ماهر

شناخت شخصیت های گوناگون

استفاده از شم خود برای شناخت و درک دیگران

کالبدشکافی فروش

Buy cheap Viagra online

شبکه سازی

رهنمودهای توافق نهایی

pejooheshدوره آموزشی بازاریابی و فروشندگی فوق حرفه ای