نام دوره  
 اصول و فنون سخنوری و فن بیان  
 کارگاه اعتماد به نفس فوق العاده  
 کارگاه قدرت نفوذ،فروشندگی و بازاریابی حرفه ای  
 کارگاه آداب و معاشرت اجتماعی  
 کارگاه اصول و فنون مذاکره و برند شخصیت  
 کارگاه روابط عمومی به شیوه حرفه ای ها  

 

sokhanran.netدوره عملی اصول و فنون سخنوری و سخنرانی به شیوه حرفه ای ها